Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Regulamin

REGULAMIN KSZTAŁCENIA LEKARZY I FARMACEUTÓW 
PROWADZONEGO PRZEZ OCI SP. Z O.O.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady kształcenia lekarzy i farmaceutów prowadzonego przez firmę OCI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U, 01-517 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, pod numerem KRS: 0000524780, NIP: 701-043-99-71, REGON: 147438805, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Kształcenie lekarzy i farmaceutów, zwanych dalej „Uczestnikami” prowadzone przez Organizatora odbywa się w formie dwudniowych Kongresów KOBIETA I MĘŻCZYZNA, zwanych dalej „Kongresami”, na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu.
 3. Program kształcenia, zwany dalej „Programem”, realizowany jest poprzez wykłady i sesje podczas Kongresów oraz rozpowszechnianie przez Organizatora materiałów ze streszczeń wykładów.
 4. Wymogiem uczestnictwa w każdym Kongresie jest posiadanie przez osobę zainteresowaną prawa wykonywania zawodu lekarza lub farmaceuty, potwierdzonego odpowiednim numerem. W wyjątkowych sytuacjach, za okazaniem legitymacji, uczestnikami Kongresu mogą być również studenci kierunków medycznych bądź farmaceutycznych, doktoranci, stażyści oraz lekarze emerytowani.
 5. Warunkiem udziału w każdym Kongresie, jest spełnianie przez osobę zainteresowaną warunku opisanego w punkcie 4 oraz rejestracja w bazie danych prowadzonej przez Organizatora.
 6. Rejestracji dokonuje się przez wypełnienie i wysłanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Kongresu: www.kobietaimezczyzna.info lub osobiście w czasie trwania Kongresu.
 7. Program Kongresu podlega akceptacji Naczelnej Rady Lekarskiej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 8. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie 7, za udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym Uczestnik-lekarz może otrzymać 1 punkt za 1 godzinę wykładu, maks. 40 punktów edukacyjnych. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych za udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym Uczestnik-farmaceuta może otrzymać 2 punkty edukacyjne za każdy dzień, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych.
 9. Uczestnicy Kongresów otrzymują pisemne zaświadczenie o liczbie otrzymanych punktów edukacyjnych.
 10. Udział w Kongresach jest płatny.
 11. Płatności za udział w Kongresie można dokonać za pomocą systemu płatności internetowych PayU lub przelewem bankowym, bezpośrednio na rachunek Organizatora.
 12. Informacje wysokości opłat, dane do przelewu bankowego  oraz warunki rezygnacji dostępne są na stronie www.kobietaimezczyzna.info w zakładce Informacje o opłatach.
 13. Reklamacji dotyczących płatności można dokonać drogą mailową na adres kongres@ocinfo.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
 14. Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika ceny uczestnictwa, warunków rezygnacji oraz niniejszego Regulaminu.

§2
Przebieg Kongresów

 1. Kongresy odbywają się z częstotliwością dwuletnią na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Kongresy są skierowane do ginekologów, urologów i seksuologów, lekarzy rodzinnych i POZ, internistów, geriatrów, onkologów, kardiologów, neurologów, alergologów oraz do farmaceutów.
 2. Uczestnicy Kongresów, poza materiałami edukacyjnymi, otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w Kongresie i przyznanie punktów edukacyjnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego Kongresu z przyczyn od siebie niezależnych najpóźniej 7 dni przed terminem Kongresu.
 4. W przypadku odwołania Kongresu, kwota wpłacona przez Uczestnika zostanie zwrócona na jego konto bankowe w ciągu 30 dni od planowanej daty Kongresu.

§3
Postanowienia końcowe

 1. Identyfikacja uczestników Kongresu odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości.
 2. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w biurze Organizatora (ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U, 01-517 Warszawa) lub na stronie  www.kobietaimezczyzna.info w zakładce Regulamin.
 3. Poprzez rejestrację w bazie danych Organizatora Uczestnik każdego Kongresu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez OCI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U, 01-517 Warszawa, w zakresie niezbędnym do organizacji każdego Kongresu. Uczestnikowi każdego Kongresu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usuwania.
 4. Regulamin kształcenia farmaceutów i lekarzy prowadzonego przez OCI Sp. z o.o. obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku.